"BAŠTA" garančný balík

    Rozšírená garancia, ktorá zabezpečí najdôležitejšie súčiastky dnešných, moderných automobilov. Prezrite si zoznam súčiastok pod garančnými službami a presvedčte sa, že balík "BAŠTA" je ozaj súčasťou bezpečnej jazdy.

    Garančná doba: 12 mesiacov
    Km podmienky: nie sú
    Ak vozidlo nie je staršie ako 15 rokov

    PREPLATENÉ SÚČIASTKY

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby majú najazdené kilometre pod 100.000 a nie sú staršie ako 5 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ložiská, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ, olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, vačkový hriadeľ, zotrvačník, sacie a výfukové ventily, pružiny a vedenia ventilov, hlava valcov, rozvodové tyče, sacie potrubie, zberné výfukové potrubie, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    TURBODÚCHADLO A MECHANICKÉ DÚCHADLO
    Turbína, ložiská, hriadeľ, teleso dúchadla, systém regulácie tlaku (okrem elektrických a elektronických častí).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
    Menič momentu, vnútorné hriadele, olejové čerpadlo, držiaky prevodovky, snímač otáčok (okrem vane a tesnení, elektrických a elektronických komponentov).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence(okrem vane a tesnení).

    CHLADIACÍ SYSTÉM
    Chladič vody, chladič oleja, vodné čerpadlo, tesnenie hlavy valcov, termostat, ventilátor, radiátor kúrenia.

    HNACIE ÚSTROJENSTVO
    Hnacie hriadele, vedlajšie hriadele a krížové kľby.

    ČASTI KAROSÉRIE
    Predné a zadné torzné tyče, držiaky motora.

    PALIVOVÝ SYSTÉM
    Vstrekovací ventil, elektrické palivové čerpadlo, elektronický regulátor, merač prietoku vzduchu, horná čast naftového filtra, systém proti úniku paliva, blokovací systém medzi riadiacou jednotkou a čerpadlom, senzor kyslíka, ventil EGR, snímače kľukového a vačkového hriadeľa.

    ELEKTROINŠTALÁCIA
    Alternátor, štarter, regulátor napätia, puzdrá, uhlíky, volnobežka štartera, motorček stierača a ostrekovača skla, elektrické sťahovanie okien (spínače, mechanická časť, motorček), centrálne zamykanie (okrem ďialkového ovládača), modul zapalovania, zapalovacia cievka, riadiaca jednotka smeroviek.

    BRZDY
    Hlavný brzdový valec, posilovač, pomocné čerpadlo posilovača, elektrická čerpadlová jednotka, ABS alebo ABR, rozdelovač brzdných síl, brzdové valce kolies, snímače ABS.

    SPOJKA
    Hlavný spojkový valec, vedlajší spojkový valec (okrem hadíc, tesnení a riadiacej jednotky).

    RIADENIE
    Hrebeňová tyč, pastorek, čerpadlo, stľpik riadenia a systém jeho nastavenia.

    KLIMATIZÁCIA
    Kompressor klimatizácie, chladič, výparník, tesniace krúžky, redukčný ventil (okrem plynu, filtrov, ventilov, elektrických a elektronických komponentov).

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby majú najazdené kilometre pod 150.000 a nie sú staršie ako 7 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ložiská, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ, olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
    Menič momentu, vnútorné hriadele, olejové čerpadlo, držiaky prevodovky, snímač otáčok (okrem vane a tesnení, elektrických a elektronických komponentov).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence (okrem vane a tesnení).

    CHLADIACÍ SYSTÉM
    Tesnenie hlavy valcov.

    HNACIE ÚSTROJENSTVO
    Hnacie hriadele, vedlajšie hriadele a krížové kľby.

    ELEKTROINŠTALÁCIA
    Alternátor, štarter, regulátor napätia, puzdrá, uhlíky, volnobežka štartera, motorček stierača a ostrekovača skla, elektrické sťahovanie okien (spínače, mechanická časť, motorček), centrálne zamykanie (okrem ďialkového ovládača), modul zapalovania, zapalovacia cievka, riadiaca jednotka smeroviek.

    BRZDY
    Hlavný brzdový valec, rozdelovač brzdných síl.

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby majú najazdené kilometre pod 200.000 a nie sú staršie ako 10 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ložiská, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ, olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence (okrem vane a tesnení).

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby nie sú staršie ako 15 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ,olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence (okrem vane a tesnení).

    A Szolgáltatás érvényességi ideje alatt végzett javítások teljes értéke nem haladhatja meg a szerződött jármű eladási értékét, valamely értékcsökkenési módozat alkalmazása mellett.
    Továbbá Luxuskategória esetében a téríthető összeg felső határa 8 000.-Euro a garancia teljes időtartamára.

    PREPLATENÉ SLUŹBY

    Oprava:
    Cena práce za zistenie poruchy vrátane posúdenia stavu a rozobratie vozidla (maximálne 2 hodiny). V prípade, ak sa na poruchu nevzťahuje garančné potvrdenie, potom vzniknuté náklady hradí majiteľ zmluvného vozidla.
    Cena práce za odmontovanie a vmontovanie tých súčiastok, ktoré prekážajú pri dostupnosti poškodenej súčiastky.
    Cena práce za odstránenie poškodených dielcov a za montáž náhradných dielcov.
    Cena práce za opravu poškodených dielcov.
    Zabezpečenie nových alebo staronových náhradných dielcov s rovnakými technickými parametrami.
    Výmena alebo úplné doplnenie mazadiel, filtrov a kvapalín v prípade, ak ich zníženie spôsobila porucha patriaca pod garančnú záruku.
    Na cenu prác uvedených v bode I-IV sa nevzťahuje preplatenie vtedy, ak vek zmluvného motorového vozidla už presiahol vek 10 rokov, ale ešte nedosiahol vek 15 rokov, respektíve v tom prípade, ak je v čase poskytnutia služby počet najazdených kilometrov nad 200 000.

    Odťahová služba:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy nedá riadiť, potom znáša náklady vynaložené na jeho odtiahnutie Filiálka a to do celkovej výšky 96.-Eura. Ak vzniknuté náklady presiahnu vyššie uvedenú garantovanú hranicu, potom viac náklady z tohto dôvodu vzniknuté znáša majiteľ zmluvného vozidla.

    Ubytovanie:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy stane neschopným prevádzky, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať v závislosti od času potrebného na opravu a prestoj s pomedzi nasledovných služieb:
    a) Ak nie je možné opraviť motorové vozidlo v ten deň, počas ktorého sa stal prevádzky neschopným a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než dve hodiny, potom Filiálka uhradí náklady na ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho.
    b) V prípade, ak nie je možné opraviť motorové vozidlo do 48 hodín od času, kedy porucha nastala a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než šesť hodín, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať s pomedzi nasledovných možností:
    Ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho,
    Náhrada cestovných nákladov, alebo prepravenie majiteľa, resp. oprávneného užívateľa zmluvného motorového vozidla na miesto svojho zvyčajného pobytu,
    preprava do cieľového miesta cestovania v prípade, ak tieto náklady nepresiahnu náklady vynaložené na služby uvedené v predchádzajúcom bode.
    V prípade, ak musí byť motorové vozidlo v dôsledku opravy v nehybnom stave viac ako 72 hodín, potom Filiálka znáša nasledovné náklady:
    Preprava motorového vozidla na miesto stáleho pobytu majiteľa vozidla, alebo preprava majiteľa, resp. oprávneného užívateľa vozidla na miesto opravy,
    - Ochrana a stráženie opraveného vozidla do celkovej výšky 96.-Eura.