"EUROPA" garančný balík

    Rozšírená garancia, ktorá zabezpečí najdôležitejšie súčiastky dnešných, moderných automobilov. Prezrite si zoznam súčiastok pod garančnými službami a presvedčte sa, že balík "BAŠTA" je ozaj súčasťou bezpečnej jazdy.

    Garančná doba: 12 mesiacov
    Km podmienky: nie sú
   Ak vozidlo nie je staršie ako 15 rokov

    PREPLATENÉ SÚČIASTKY

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby majú najazdené kilometre pod 100.000 a nie sú staršie ako 5 rokov

    MOTOR
Blok motora, vložky valcov, ložiská, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ, olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, vačkový hriadeľ, zotrvačník, sacie a výfukové ventily, pružiny a vedenia ventilov, hlava valcov, rozvodové tyče, sacie potrubie, zberné výfukové potrubie, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence(okrem vane a tesnení).

    CHLADIACÍ SYSTÉM
    Chladič vody, chladič oleja, vodné čerpadlo, tesnenie hlavy valcov, termostat, ventilátor, radiátor kúrenia.

    HNACIE ÚSTROJENSTVO
    Hnacie hriadele, vedlajšie hriadele a krížové kľby.

     BRZDY
    Hlavný brzdový valec, posilovač, pomocné čerpadlo posilovača.

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby majú najazdené kilometre pod 150.000 a nie sú staršie ako 7 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ložiská, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ, olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence (okrem vane a tesnení).

    CHLADIACÍ SYSTÉM
    Tesnenie hlavy valcov.

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby majú najazdené kilometre pod 200.000 a nie sú staršie ako 10 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ložiská, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ, olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence (okrem vane a tesnení).

    Tie vozidlá, ktoré pri poskytovaní služby nie sú staršie ako 15 rokov

    MOTOR
    Blok motora, vložky valcov, ojnice, piestné krúžky, piesty a piestné čapy, kľukový hriadeľ,olejové čerpadlo, vahadla ventilov, hydraulické zdvíhátka, držiaky motora (okrem olejovej vane a tesnení).

    MANUÁLNA PREVODOVKA
    Hriadeľe, ložiská, synchrónné krúžky, teleso prevodovky, ozubené kolesá, radiace tyče a kľby, radiace puzdrá, držiaky prevodovky (okrem vane a tesnení).

    PEVNÉ NÁPRAVY
    Mazané súčiastky v náprave, ozubené kolesá, ložiská a ozubené vence (okrem vane a tesnení).

    TIE VOZIDLÁ, KTORÉ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY MAJÚ NAJAZDENÉ KILOMETRE POD 100.000 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV

    Cena jednotlivej služby nesmie prekročiť hornú hranicu: brutto 1520.-Euro.
    Celková suma za poskytované služby nesmie prekročiť sumu: brutto 3040.-Euro.

    TIE VOZIDLÁ, KTORÉ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY MAJÚ NAJAZDENÉ KILOMETRE POD 150.000 A NIE SÚ STARŠIE AKO 8 ROKOV

    Cena jednotlivej služby nesmie prekročiť hornú hranicu: brutto 1120.-Euro.
    Celková suma za poskytované služby nesmie prekročiť sumu: brutto 2280.-Euro.

    TIE VOZIDLÁ, KTORÉ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY MAJÚ NAJAZDENÉ KILOMETRE POD 200.000 A NIE SÚ STARŠIE AKO 10 ROKOV

    Cena jednotlivej služby nesmie prekročiť hornú hranicu: brutto 760.-Euro.
    Celková suma za poskytované služby nesmie prekročiť sumu: brutto 1520.-Euro.

    TIE VOZIDLÁ, KTORÉ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽBY NIE SÚ STARŠIE AKO 15 ROKOV

    Cena jednotlivej služby nesmie prekročiť hornú hranicu: bruttó 540.-Euro.
    Celková suma za poskytované služby nesmie prekročiť sumu: brutto 1080.-Euro.

    PREPLATENÉ SLUŹBY

    Oprava:
    Cena práce za zistenie poruchy vrátane posúdenia stavu a rozobratie vozidla (maximálne 2 hodiny). V prípade, ak sa na poruchu nevzťahuje garančné potvrdenie, potom vzniknuté náklady hradí majiteľ zmluvného vozidla.
    Cena práce za odmontovanie a vmontovanie tých súčiastok, ktoré prekážajú pri dostupnosti poškodenej súčiastky.
    Cena práce za odstránenie poškodených dielcov a za montáž náhradných dielcov.
    Cena práce za opravu poškodených dielcov.
    Zabezpečenie nových alebo staronových náhradných dielcov s rovnakými technickými parametrami.
    Výmena alebo úplné doplnenie mazadiel, filtrov a kvapalín v prípade, ak ich zníženie spôsobila porucha patriaca pod garančnú záruku.
     Na cenu prác uvedených v bode I-IV sa nevzťahuje preplatenie vtedy, ak vek zmluvného motorového vozidla už presiahol vek 10 rokov, ale ešte nedosiahol vek 15 rokov, respektíve v tom prípade, ak je v čase poskytnutia služby počet najazdených kilometrov nad 200 000.

    Odťahová služba:
     V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy nedá riadiť, potom znáša náklady vynaložené na jeho odtiahnutie Filiálka a to do celkovej výšky 96.-Eura. Ak vzniknuté náklady presiahnu vyššie uvedenú garantovanú hranicu, potom viac náklady z tohto dôvodu vzniknuté znáša majiteľ zmluvného vozidla.

    Ubytovanie:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy stane neschopným prevádzky, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať v závislosti od času potrebného na opravu a prestoj s pomedzi nasledovných služieb:
     a) Ak nie je možné opraviť motorové vozidlo v ten deň, počas ktorého sa stal prevádzky neschopným a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než dve hodiny, potom Filiálka uhradí náklady na ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho.
     b) V prípade, ak nie je možné opraviť motorové vozidlo do 48 hodín od času, kedy porucha nastala a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než šesť hodín, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať s pomedzi nasledovných možností:
    Ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho,
    Náhrada cestovných nákladov, alebo prepravenie majiteľa, resp. oprávneného užívateľa zmluvného motorového vozidla na miesto svojho zvyčajného pobytu,
    preprava do cieľového miesta cestovania v prípade, ak tieto náklady nepresiahnu náklady vynaložené na služby uvedené v predchádzajúcom bode.
     V prípade, ak musí byť motorové vozidlo v dôsledku opravy v nehybnom stave viac ako 72 hodín, potom Filiálka znáša nasledovné náklady:
     Preprava motorového vozidla na miesto stáleho pobytu majiteľa vozidla, alebo preprava majiteľa, resp. oprávneného užívateľa vozidla na miesto opravy,
    - Ochrana a stráženie opraveného vozidla do celkovej výšky 96.-Eura.