"PANNÓNIA" garančný balík

     Všeobecná garancia, ktorá zabezpečí najdôležitejšie súčiastky dnešných, moderných automobilov. Prezrite si zoznam súčiastok pod garančnými službami a presvedčte sa, že balík "BAŠTA" je ozaj súčasťou bezpečnej jazdy.

    Garančná doba: 12 mesiacov
    Km podmienky: nie sú
     Ak vozidlo nie je staršie ako 15 rokov

     PREPLATENÉ SÚČIASTKY

    TIE MOTOCYKLE, KTORÉ MAJÚ OBJEM MOTORA POD 50 CM3 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV

    MOTOR:
    Valec, hlava valca, vložky valcov, blok motora, hlavný hriadeľ, ojnica, ložisko, olejová pumpa, hlavná náprava, rozvodové tyče, sacie a výfukové ventily, piest, čap, obruč.

    PREVODOVKA:
    Všetky vnútorné súčiastky - okrem odstredivkovej spojky.

    PALIVOVÁ SÚSTAVA:
    Karburátor, palivové čerpadlo, vstrekovacia sústava, palivová uzatváracia záklopka.

    TIE MOTOCYKLE, KTORÉ MAJÚ OBJEM MOTORA OD 51 do 400 CM3 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV

    MOTOR:
    Valec, hlava valca, vložky valcov, blok motora, hlavný hriadeľ, ojnica, ložisko, olejová pumpa, hlavná náprava, rozvodové tyče, sacie a výfukové ventily, piest, čap, obruč.

    AUTOMATICKÁ PREVODOVKA:
    Všetky vnútorné súčiastky

    MECHANICKÁ PREVODOVKA:
    Všetky vnútorné súčiastky - okrem spojkovej nápravy

     PEVNÉ NÁPRAVY:
    Všetky súčiastky, vrátane kardánového puzdra (okrem zadnej nápravy a reťaze)

    PALIVOVÁ SÚSTAVA:
    Karburátor, palivové čerpadlo, vstrekovacia sústava, palivová uzatváracia záklopka.

    CHLADIACA SÚSTAVA:
    Termostat,vodný chladič, olejový chladič, ventilátor.

    ELEKTROINŠTALÁCIA:
    Alternátor, regulátor napätia, volnobežka štartera, motorček stierača a ostrekovača skla, modul zapalovania.

    TIE MOTOCYKLE, KTORÉ MAJÚ OBJEM MOTORA NAD 401 CM3 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV

    MOTOR:
    Valec, hlava valca, vložky valcov, blok motora, hlavný hriadeľ, ojnica, ložisko, olejová pumpa, hlavná náprava, rozvodové tyče, sacie a výfukové ventily, piest, čap, obruč.

    MECHANICKÁ PREVODOVKA:
    Všetky vnútorné súčiastky - okrem spojkovej nápravy

    PEVNÉ NÁPRAVY:
    Všetky súčiastky, vrátane kardánového puzdra (okrem zadnej nápravy a reťaze)

    PALIVOVÁ SÚSTAVA:
    Karburátor, palivové čerpadlo, vstrekovacia sústava, palivová uzatváracia záklopka.

    CHLADIACA SÚSTAVA:
    ermostat,vodný chladič, olejový chladič, ventilátor.

    ELEKTROINŠTALÁCIA:
    Alternátor, regulátor napätia, volnobežka štartera, motorček stierača a ostrekovača skla, modul zapalovania.

    TIE MOTOCYKLE, KTORÉ MAJÚ OBJEM MOTORA POD 50 CM3 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV
    Celková suma všetkých poskytnutých služieb nesmie prekročiť brutto 360,-Euro.

    TIE MOTOCYKLE, KTORÉ MAJÚ OBJEM MOTORA OD 51 DO 400 CM3 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV
    Celková suma všetkých poskytnutých služieb nesmie prekročiť brutto 720,-Euro.

    TIE MOTOCYKLE, KTORÉ MAJÚ OBJEM MOTORA NAD 401 CM3 A NIE SÚ STARŠIE AKO 5 ROKOV
    Celková suma všetkých poskytnutých služieb nesmie prekročiť brutto 720,-Euro.

    PREPLATENÉ SLUŽBY

    Oprava:
    Cena práce za zistenie poruchy vrátane posúdenia stavu a rozobratie vozidla (maximálne 2 hodiny). V prípade, ak sa na poruchu nevzťahuje garančné potvrdenie, potom vzniknuté náklady hradí majiteľ zmluvného vozidla.
    Cena práce za odmontovanie a vmontovanie tých súčiastok, ktoré prekážajú pri dostupnosti poškodenej súčiastky.
    Cena práce za odstránenie poškodených dielcov a za montáž náhradných dielcov.
    Cena práce za opravu poškodených dielcov.
    Zabezpečenie nových alebo staronových náhradných dielcov s rovnakými technickými parametrami.
    Výmena alebo úplné doplnenie mazadiel, filtrov a kvapalín v prípade, ak ich zníženie spôsobila porucha patriaca pod garančnú záruku.
    Na cenu prác uvedených v bode I-IV sa nevzťahuje preplatenie vtedy, ak vek zmluvného motorového vozidla už presiahol vek 10 rokov, ale ešte nedosiahol vek 15 rokov.

    Odťahová služba:
    V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy nedá riadiť, potom znáša náklady vynaložené na jeho odtiahnutie Filiálka a to do celkovej výšky 96.-Eura. Ak vzniknuté náklady presiahnu vyššie uvedenú garantovanú hranicu, potom viac náklady z tohto dôvodu vzniknuté znáša majiteľ zmluvného vozidla.

     Ubytovanie:
     V prípade, ak sa zmluvné motorové vozidlo v dôsledku poruchy stane neschopným prevádzky, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať v závislosti od času potrebného na opravu a prestoj s pomedzi nasledovných služieb:
    Ha a járművet nem lehet megjavítani az üzemképtelenné válást követő 48 órán belül, és a szerződött jármű gyártó jának becslése szerint a javításhoz hat óránál hosszabb idő szükséges, akkor a szerződött jármű tulajdonosa vagy a meghatalmazott vezető az alábbiak közül választhat:


a) Ak nie je možné opraviť motorové vozidlo v ten deň, počas ktorého sa stal prevádzky neschopným a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než dve hodiny, potom Filiálka uhradí náklady na ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho.

b) V prípade, ak nie je možné opraviť motorové vozidlo do 48 hodín od času, kedy porucha nastala a podľa odhadu výrobcu si oprava vyžiada čas dlhší než šesť hodín, potom si môže majiteľ, resp. oprávnený užívateľ zmluvného motorového vozidla vybrať s pomedzi nasledovných možností:
    Ubytovanie v hoteli na dve noci, do výšky 38.-Eura za každú noc a každého cestujúceho,
    Náhrada cestovných nákladov, alebo prepravenie majiteľa, resp. oprávneného užívateľa zmluvného motorového vozidla na miesto svojho zvyčajného pobytu,
    preprava do cieľového miesta cestovania v prípade, ak tieto náklady nepresiahnu náklady vynaložené na služby uvedené v predchádzajúcom bode.
    V prípade, ak musí byť motorové vozidlo v dôsledku opravy v nehybnom stave viac ako 72 hodín, potom Filiálka znáša nasledovné náklady:
     Preprava motorového vozidla na miesto stáleho pobytu majiteľa vozidla, alebo preprava majiteľa, resp. oprávneného užívateľa vozidla na miesto opravy, - Ochrana a stráženie opraveného vozidla do celkovej výšky 96.-Eura.